Lzdev. I'm lazy lazy ...very lazy dev ..!!

Categories:

Copyright by Lzdev

Các lấy token facebook mới nhất

Vào fb trên chrome (máy tính nhé) nhấn F12 -> Console. Copy và paste đoạn mã này vào console! javascript: ! function() {     var uid = document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1],         dtsg = document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value,         http = new XMLHttpRequest,         url = ...

Read more...

Lập lịch công việc tự động với crontab

- Cài đặt yum install cronie - Start crontab và tự động chạy mỗi khi reboot: service crond start chkconfig crond on - Một số lệnh thường dùng: crontab -e: tạo hoặc chỉnh sửa file crontab crontab -l: hiển thị file crontab crontab -r: xóa file crontab - Cấu trúc ...

Read more...

Một số lệnh git hay dùng

- Khởi tạo git project: git init Clone source mới từ link git clone [link] - Xem remote git remote - Lưu username, password để không phải nhập lại lần sau git config credential.helper store - Update source mới về và ghi vào file local  git pull - Kéo source ...

Read more...